NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 11:57

11:57 dedwkeisan <1325> (5715) de <1161> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> entolav <1785> ina <2443> ean <1437> tiv <5100> gnw <1097> (5632) pou <4226> estin <1510> (5748) mhnush <3377> (5661) opwv <3704> piaswsin <4084> (5661) auton <846>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org