NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 11:40-45

11:40 legei <3004> (5719) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> ouk <3756> eipon <2036> (5627) soi <4671> oti <3754> ean <1437> pisteushv <4100> (5661) oqh <3708> (5695) thn <3588> doxan <1391> tou <3588> yeou <2316>

11:41 hran <142> (5656) oun <3767> ton <3588> liyon <3037> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> hren <142> (5656) touv <3588> ofyalmouv <3788> anw <507> kai <2532> eipen <2036> (5627) pater <3962> eucaristw <2168> (5719) soi <4671> oti <3754> hkousav <191> (5656) mou <3450>

11:42 egw <1473> de <1161> hdein <1492> (5715) oti <3754> pantote <3842> mou <3450> akoueiv <191> (5719) alla <235> dia <1223> ton <3588> oclon <3793> ton <3588> periestwta <4026> (5761) eipon <2036> (5627) ina <2443> pisteuswsin <4100> (5661) oti <3754> su <4771> me <3165> apesteilav <649> (5656)

11:43 kai <2532> tauta <5023> eipwn <2036> (5631) fwnh <5456> megalh <3173> ekraugasen <2905> (5656) lazare <2976> deuro <1204> (5773) exw <1854>

11:44 exhlyen <1831> (5627) o <3588> teynhkwv <2348> (5761) dedemenov <1210> (5772) touv <3588> podav <4228> kai <2532> tav <3588> ceirav <5495> keiriaiv <2750> kai <2532> h <3588> oqiv <3799> autou <846> soudariw <4676> periededeto <4019> (5718) legei <3004> (5719) [o] <3588> ihsouv <2424> autoiv <846> lusate <3089> (5657) auton <846> kai <2532> afete <863> (5628) auton <846> upagein <5217> (5721)

11:45 polloi <4183> oun <3767> ek <1537> twn <3588> ioudaiwn <2453> oi <3588> elyontev <2064> (5631) prov <4314> thn <3588> mariam <3137> kai <2532> yeasamenoi <2300> (5666) o <3588> epoihsen <4160> (5656) episteusan <4100> (5656) eiv <1519> auton <846>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org