NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 10:37-38

10:37 ei <1487> ou <3756> poiw <4160> (5719) ta <3588> erga <2041> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> mh <3361> pisteuete <4100> (5720) moi <3427>

10:38 ei <1487> de <1161> poiw <4160> (5719) kan <2579> emoi <1698> mh <3361> pisteuhte <4100> (5725) toiv <3588> ergoiv <2041> pisteuete <4100> (5720) ina <2443> gnwte <1097> (5632) kai <2532> ginwskhte <1097> (5725) oti <3754> en <1722> emoi <1698> o <3588> pathr <3962> kagw <2504> en <1722> tw <3588> patri <3962>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org