NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 10:28-29

10:28 kagw <2504> didwmi <1325> (5719) autoiv <846> zwhn <2222> aiwnion <166> kai <2532> ou <3756> mh <3361> apolwntai <622> (5643) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> ouc <3756> arpasei <726> (5692) tiv <5100> auta <846> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> mou <3450>

10:29 o <3588> pathr <3962> mou <3450> o <3588> dedwken <1325> (5758) moi <3427> pantwn <3956> meizon <3173> estin <1510> (5748) kai <2532> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) arpazein <726> (5721) ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> tou <3588> patrov <3962>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org