NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 10:24

10:24 ekuklwsan <2944> (5656) oun <3767> auton <846> oi <3588> ioudaioi <2453> kai <2532> elegon <3004> (5707) autw <846> ewv <2193> pote <4219> thn <3588> quchn <5590> hmwn <2257> aireiv <142> (5719) ei <1487> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> eipon <3004> (5628) hmin <2254> parrhsia <3954>

John 12:27

12:27 nun <3568> h <3588> quch <5590> mou <3450> tetaraktai <5015> (5769) kai <2532> ti <5101> eipw <2036> (5632) pater <3962> swson <4982> (5657) me <3165> ek <1537> thv <3588> wrav <5610> tauthv <3778> alla <235> dia <1223> touto <5124> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> wran <5610> tauthn <3778>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org