NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 10:11

10:11 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> poimhn <4166> o <3588> kalov <2570> o <3588> poimhn <4166> o <3588> kalov <2570> thn <3588> quchn <5590> autou <846> tiyhsin <5087> (5719) uper <5228> twn <3588> probatwn <4263>

John 10:15

10:15 kaywv <2531> ginwskei <1097> (5719) me <3165> o <3588> pathr <3962> kagw <2504> ginwskw <1097> (5719) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> quchn <5590> mou <3450> tiyhmi <5087> (5719) uper <5228> twn <3588> probatwn <4263>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org