NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 10:10-12

10:10 o <3588> klepthv <2812> ouk <3756> ercetai <2064> (5736) ei <1487> mh <3361> ina <2443> kleqh <2813> (5661) kai <2532> yush <2380> (5661) kai <2532> apolesh <622> (5661) egw <1473> hlyon <2064> (5627) ina <2443> zwhn <2222> ecwsin <2192> (5725) kai <2532> perisson <4053> ecwsin <2192> (5725)

10:11 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> poimhn <4166> o <3588> kalov <2570> o <3588> poimhn <4166> o <3588> kalov <2570> thn <3588> quchn <5590> autou <846> tiyhsin <5087> (5719) uper <5228> twn <3588> probatwn <4263>

10:12 o <3588> misywtov <3411> kai <2532> ouk <3756> wn <1510> (5752) poimhn <4166> ou <3739> ouk <3756> estin <1510> (5748) ta <3588> probata <4263> idia <2398> yewrei <2334> (5719) ton <3588> lukon <3074> ercomenon <2064> (5740) kai <2532> afihsin <863> (5719) ta <3588> probata <4263> kai <2532> feugei <5343> (5719) kai <2532> o <3588> lukov <3074> arpazei <726> (5719) auta <846> kai <2532> skorpizei <4650> (5719)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org