NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 3:6

3:6 kai <2532> h <3588> glwssa <1100> pur <4442> o <3588> kosmov <2889> thv <3588> adikiav <93> h <3588> glwssa <1100> kayistatai <2525> (5743) en <1722> toiv <3588> melesin <3196> hmwn <2257> h <3588> spilousa <4695> (5723) olon <3650> to <3588> swma <4983> kai <2532> flogizousa <5394> (5723) ton <3588> trocon <5164> thv <3588> genesewv <1078> kai <2532> flogizomenh <5394> (5746) upo <5259> thv <3588> geennhv <1067>

James 3:9-10

3:9 en <1722> auth <846> eulogoumen <2127> (5719) ton <3588> kurion <2962> kai <2532> patera <3962> kai <2532> en <1722> auth <846> katarwmeya <2672> (5736) touv <3588> anyrwpouv <444> touv <3588> kay <2596> omoiwsin <3669> yeou <2316> gegonotav <1096> (5756)

3:10 ek <1537> tou <3588> autou <846> stomatov <4750> exercetai <1831> (5736) eulogia <2129> kai <2532> katara <2671> ou <3756> crh <5534> (5904) adelfoi <80> mou <3450> tauta <5023> outwv <3779> ginesyai <1096> (5738)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org