NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 3:17-18

3:17 h <3588> de <1161> anwyen <509> sofia <4678> prwton <4412> men <3303> agnh <53> estin <1510> (5748) epeita <1899> eirhnikh <1516> epieikhv <1933> eupeiyhv <2138> mesth <3324> eleouv <1656> kai <2532> karpwn <2590> agaywn <18> adiakritov <87> anupokritov <505>

3:18 karpov <2590> de <1161> dikaiosunhv <1343> en <1722> eirhnh <1515> speiretai <4687> (5743) toiv <3588> poiousin <4160> (5723) eirhnhn <1515>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org