NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 1:21-22

1:21 dio <1352> apoyemenoi <659> (5642) pasan <3956> ruparian <4507> kai <2532> perisseian <4050> kakiav <2549> en <1722> prauthti <4240> dexasye <1209> (5663) ton <3588> emfuton <1721> logon <3056> ton <3588> dunamenon <1410> (5740) swsai <4982> (5658) tav <3588> qucav <5590> umwn <5216>

1:22 ginesye <1096> (5737) de <1161> poihtai <4163> logou <3056> kai <2532> mh <3361> akroatai <202> monon <3440> paralogizomenoi <3884> (5740) eautouv <1438>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org