NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 1:2

1:2 pasan <3956> caran <5479> hghsasye <2233> (5662) adelfoi <80> mou <3450> otan <3752> peirasmoiv <3986> peripeshte <4045> (5632) poikiloiv <4164>

James 1:12

1:12 makariov <3107> anhr <435> ov <3739> upomenei <5278> (5719) peirasmon <3986> oti <3754> dokimov <1384> genomenov <1096> (5637) lhmqetai <2983> (5695) ton <3588> stefanon <4735> thv <3588> zwhv <2222> on <3739> ephggeilato <1861> (5662) toiv <3588> agapwsin <25> (5723) auton <846>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org