NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 1:10-11

1:10 o <3588> de <1161> plousiov <4145> en <1722> th <3588> tapeinwsei <5014> autou <846> oti <3754> wv <5613> anyov <438> cortou <5528> pareleusetai <3928> (5695)

1:11 aneteilen <393> (5656) gar <1063> o <3588> hliov <2246> sun <4862> tw <3588> kauswni <2742> kai <2532> exhranen <3583> (5656) ton <3588> corton <5528> kai <2532> to <3588> anyov <438> autou <846> exepesen <1601> (5627) kai <2532> h <3588> euprepeia <2143> tou <3588> proswpou <4383> autou <846> apwleto <622> (5639) outwv <3779> kai <2532> o <3588> plousiov <4145> en <1722> taiv <3588> poreiaiv <4197> autou <846> maranyhsetai <3133> (5701)TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org