NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 5:11--6:12

5:11 peri <4012> ou <3739> poluv <4183> hmin <2254> o <3588> logov <3056> kai <2532> dusermhneutov <1421> legein <3004> (5721) epei <1893> nwyroi <3576> gegonate <1096> (5754) taiv <3588> akoaiv <189>

5:12 kai <2532> gar <1063> ofeilontev <3784> (5723) einai <1510> (5750) didaskaloi <1320> dia <1223> ton <3588> cronon <5550> palin <3825> creian <5532> ecete <2192> (5719) tou <3588> didaskein <1321> (5721) umav <5209> tina <5101> ta <3588> stoiceia <4747> thv <3588> archv <746> twn <3588> logiwn <3051> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> gegonate <1096> (5754) creian <5532> econtev <2192> (5723) galaktov <1051> ou <3756> stereav <4731> trofhv <5160>

5:13 pav <3956> gar <1063> o <3588> metecwn <3348> (5723) galaktov <1051> apeirov <552> logou <3056> dikaiosunhv <1343> nhpiov <3516> gar <1063> estin <1510> (5748)

5:14 teleiwn <5046> de <1161> estin <1510> (5748) h <3588> sterea <4731> trofh <5160> twn <3588> dia <1223> thn <3588> exin <1838> ta <3588> aisyhthria <145> gegumnasmena <1128> (5772) econtwn <2192> (5723) prov <4314> diakrisin <1253> kalou <2570> te <5037> kai <2532> kakou <2556>

6:1 dio <1352> afentev <863> (5631) ton <3588> thv <3588> archv <746> tou <3588> cristou <5547> logon <3056> epi <1909> thn <3588> teleiothta <5047> ferwmeya <5342> (5747) mh <3361> palin <3825> yemelion <2310> kataballomenoi <2598> (5734) metanoiav <3341> apo <575> nekrwn <3498> ergwn <2041> kai <2532> pistewv <4102> epi <1909> yeon <2316>

6:2 baptismwn <909> didachn <1322> epiyesewv <1936> te <5037> ceirwn <5495> anastasewv <386> nekrwn <3498> kai <2532> krimatov <2917> aiwniou <166>

6:3 kai <2532> touto <5124> poihsomen <4160> (5692) eanper <1437> epitreph <2010> (5725) o <3588> yeov <2316>

6:4 adunaton <102> gar <1063> touv <3588> apax <530> fwtisyentav <5461> (5685) geusamenouv <1089> (5666) te <5037> thv <3588> dwreav <1431> thv <3588> epouraniou <2032> kai <2532> metocouv <3353> genhyentav <1096> (5679) pneumatov <4151> agiou <40>

6:5 kai <2532> kalon <2570> geusamenouv <1089> (5666) yeou <2316> rhma <4487> dunameiv <1411> te <5037> mellontov <3195> (5723) aiwnov <165>

6:6 kai <2532> parapesontav <3895> (5631) palin <3825> anakainizein <340> (5721) eiv <1519> metanoian <3341> anastaurountav <388> (5723) eautoiv <1438> ton <3588> uion <5207> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> paradeigmatizontav <3856> (5723)

6:7 gh <1093> gar <1063> h <3588> piousa <4095> (5631) ton <3588> ep <1909> authv <846> ercomenon <2064> (5740) pollakiv <4178> ueton <5205> kai <2532> tiktousa <5088> (5723) botanhn <1008> euyeton <2111> ekeinoiv <1565> di <1223> ouv <3739> kai <2532> gewrgeitai <1090> (5743) metalambanei <3335> (5719) eulogiav <2129> apo <575> tou <3588> yeou <2316>

6:8 ekferousa <1627> (5723) de <1161> akanyav <173> kai <2532> tribolouv <5146> adokimov <96> kai <2532> katarav <2671> egguv <1451> hv <3739> to <3588> telov <5056> eiv <1519> kausin <2740>

6:9 pepeismeya <3982> (5769) de <1161> peri <4012> umwn <5216> agaphtoi <27> ta <3588> kreissona <2908> kai <2532> ecomena <2192> (5746) swthriav <4991> ei <1487> kai <2532> outwv <3779> laloumen <2980> (5719)

6:10 ou <3756> gar <1063> adikov <94> o <3588> yeov <2316> epilayesyai <1950> (5635) tou <3588> ergou <2041> umwn <5216> kai <2532> thv <3588> agaphv <26> hv <3739> enedeixasye <1731> (5668) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> autou <846> diakonhsantev <1247> (5660) toiv <3588> agioiv <40> kai <2532> diakonountev <1247> (5723)

6:11 epiyumoumen <1937> (5719) de <1161> ekaston <1538> umwn <5216> thn <3588> authn <846> endeiknusyai <1731> (5733) spoudhn <4710> prov <4314> thn <3588> plhroforian <4136> thv <3588> elpidov <1680> acri <891> telouv <5056>

6:12 ina <2443> mh <3361> nwyroi <3576> genhsye <1096> (5638) mimhtai <3402> de <1161> twn <3588> dia <1223> pistewv <4102> kai <2532> makroyumiav <3115> klhronomountwn <2816> (5723) tav <3588> epaggeliav <1860>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org