NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 9:4-8

9:4 crusoun <5552> ecousa <2192> (5723) yumiathrion <2369> kai <2532> thn <3588> kibwton <2787> thv <3588> diayhkhv <1242> perikekalummenhn <4028> (5772) pantoyen <3840> crusiw <5553> en <1722> h <3739> stamnov <4713> crush <5552> ecousa <2192> (5723) to <3588> manna <3131> kai <2532> h <3588> rabdov <4464> aarwn <2> h <3588> blasthsasa <985> (5660) kai <2532> ai <3588> plakev <4109> thv <3588> diayhkhv <1242>

9:5 uperanw <5231> de <1161> authv <846> ceroubin <5502> doxhv <1391> kataskiazonta <2683> (5723) to <3588> ilasthrion <2435> peri <4012> wn <3739> ouk <3756> estin <1510> (5748) nun <3568> legein <3004> (5721) kata <2596> merov <3313>

9:6 toutwn <5130> de <1161> outwv <3779> kateskeuasmenwn <2680> (5772) eiv <1519> men <3303> thn <3588> prwthn <4413> skhnhn <4633> dia <1223> pantov <3956> eisiasin <1524> (5748) oi <3588> iereiv <2409> tav <3588> latreiav <2999> epitelountev <2005> (5723)

9:7 eiv <1519> de <1161> thn <3588> deuteran <1208> apax <530> tou <3588> eniautou <1763> monov <3441> o <3588> arciereuv <749> ou <3756> cwriv <5565> aimatov <129> o <3739> prosferei <4374> (5719) uper <5228> eautou <1438> kai <2532> twn <3588> tou <3588> laou <2992> agnohmatwn <51>

9:8 touto <5124> dhlountov <1213> (5723) tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> agiou <40> mhpw <3380> pefanerwsyai <5319> (5771) thn <3588> twn <3588> agiwn <39> odon <3598> eti <2089> thv <3588> prwthv <4413> skhnhv <4633> ecoushv <2192> (5723) stasin <4714>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org