NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 9:2

9:2 skhnh <4633> gar <1063> kateskeuasyh <2680> (5681) h <3588> prwth <4413> en <1722> h <3739> h <3588> te <5037> lucnia <3087> kai <2532> h <3588> trapeza <5132> kai <2532> h <3588> proyesiv <4286> twn <3588> artwn <740> htiv <3748> legetai <3004> (5743) agia <39>

Hebrews 9:11-12

9:11 cristov <5547> de <1161> paragenomenov <3854> (5637) arciereuv <749> twn <3588> genomenwn <1096> (5637) agaywn <18> dia <1223> thv <3588> meizonov <3173> kai <2532> teleioterav <5046> skhnhv <4633> ou <3756> ceiropoihtou <5499> tout <5124> estin <1510> (5748) ou <3756> tauthv <3778> thv <3588> ktisewv <2937>

9:12 oude <3761> di <1223> aimatov <129> tragwn <5131> kai <2532> moscwn <3448> dia <1223> de <1161> tou <3588> idiou <2398> aimatov <129> eishlyen <1525> (5627) efapax <2178> eiv <1519> ta <3588> agia <39> aiwnian <166> lutrwsin <3085> euramenov <2147> (5642)

Hebrews 9:24

9:24 ou <3756> gar <1063> eiv <1519> ceiropoihta <5499> eishlyen <1525> (5627) agia <39> cristov <5547> antitupa <499> twn <3588> alhyinwn <228> all <235> eiv <1519> auton <846> ton <3588> ouranon <3772> nun <3568> emfanisyhnai <1718> (5683) tw <3588> proswpw <4383> tou <3588> yeou <2316> uper <5228> hmwn <2257>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org