NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 9:13

9:13 ei <1487> gar <1063> to <3588> aima <129> tragwn <5131> kai <2532> taurwn <5022> kai <2532> spodov <4700> damalewv <1151> rantizousa <4472> (5723) touv <3588> kekoinwmenouv <2840> (5772) agiazei <37> (5719) prov <4314> thn <3588> thv <3588> sarkov <4561> kayarothta <2514>

Hebrews 9:18

9:18 oyen <3606> oude <3761> h <3588> prwth <4413> cwriv <5565> aimatov <129> egkekainistai <1457> (5769)

Hebrews 9:26

9:26 epei <1893> edei <1163> (5900) auton <846> pollakiv <4178> payein <3958> (5629) apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889> nuni <3570> de <1161> apax <530> epi <1909> sunteleia <4930> twn <3588> aiwnwn <165> eiv <1519> ayethsin <115> thv <3588> amartiav <266> dia <1223> thv <3588> yusiav <2378> autou <846> pefanerwtai <5319> (5769)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org