NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 9:13-14

9:13 ei <1487> gar <1063> to <3588> aima <129> tragwn <5131> kai <2532> taurwn <5022> kai <2532> spodov <4700> damalewv <1151> rantizousa <4472> (5723) touv <3588> kekoinwmenouv <2840> (5772) agiazei <37> (5719) prov <4314> thn <3588> thv <3588> sarkov <4561> kayarothta <2514>

9:14 posw <4214> mallon <3123> to <3588> aima <129> tou <3588> cristou <5547> ov <3739> dia <1223> pneumatov <4151> aiwniou <166> eauton <1438> proshnegken <4374> (5656) amwmon <299> tw <3588> yew <2316> kayariei <2511> (5692) thn <3588> suneidhsin <4893> hmwn <2257> apo <575> nekrwn <3498> ergwn <2041> eiv <1519> to <3588> latreuein <3000> (5721) yew <2316> zwnti <2198> (5723)TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org