NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 9:11-14

9:11 cristov <5547> de <1161> paragenomenov <3854> (5637) arciereuv <749> twn <3588> genomenwn <1096> (5637) agaywn <18> dia <1223> thv <3588> meizonov <3173> kai <2532> teleioterav <5046> skhnhv <4633> ou <3756> ceiropoihtou <5499> tout <5124> estin <1510> (5748) ou <3756> tauthv <3778> thv <3588> ktisewv <2937>

9:12 oude <3761> di <1223> aimatov <129> tragwn <5131> kai <2532> moscwn <3448> dia <1223> de <1161> tou <3588> idiou <2398> aimatov <129> eishlyen <1525> (5627) efapax <2178> eiv <1519> ta <3588> agia <39> aiwnian <166> lutrwsin <3085> euramenov <2147> (5642)

9:13 ei <1487> gar <1063> to <3588> aima <129> tragwn <5131> kai <2532> taurwn <5022> kai <2532> spodov <4700> damalewv <1151> rantizousa <4472> (5723) touv <3588> kekoinwmenouv <2840> (5772) agiazei <37> (5719) prov <4314> thn <3588> thv <3588> sarkov <4561> kayarothta <2514>

9:14 posw <4214> mallon <3123> to <3588> aima <129> tou <3588> cristou <5547> ov <3739> dia <1223> pneumatov <4151> aiwniou <166> eauton <1438> proshnegken <4374> (5656) amwmon <299> tw <3588> yew <2316> kayariei <2511> (5692) thn <3588> suneidhsin <4893> hmwn <2257> apo <575> nekrwn <3498> ergwn <2041> eiv <1519> to <3588> latreuein <3000> (5721) yew <2316> zwnti <2198> (5723)

Hebrews 11:4

11:4 pistei <4102> pleiona <4119> yusian <2378> abel <6> para <3844> kain <2535> proshnegken <4374> (5656) tw <3588> yew <2316> di <1223> hv <3739> emarturhyh <3140> (5681) einai <1510> (5750) dikaiov <1342> marturountov <3140> (5723) epi <1909> toiv <3588> dwroiv <1435> autou <846> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> di <1223> authv <846> apoyanwn <599> (5631) eti <2089> lalei <2980> (5719)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org