NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 8:8

8:8 memfomenov <3201> (5740) gar <1063> autouv <846> legei <3004> (5719) idou <2400> (5628) hmerai <2250> ercontai <2064> (5736) legei <3004> (5719) kuriov <2962> kai <2532> suntelesw <4931> (5692) epi <1909> ton <3588> oikon <3624> israhl <2474> kai <2532> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> iouda <2448> diayhkhn <1242> kainhn <2537>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org