NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 4:3

4:3 eisercomeya <1525> (5736) gar <1063> eiv <1519> [thn] <3588> katapausin <2663> oi <3588> pisteusantev <4100> (5660) kaywv <2531> eirhken <2046> (5758) wv <5613> wmosa <3660> (5656) en <1722> th <3588> orgh <3709> mou <3450> ei <1487> eiseleusontai <1525> (5695) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> mou <3450> kaitoi <2543> twn <3588> ergwn <2041> apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889> genhyentwn <1096> (5679)

Hebrews 4:11

4:11 spoudaswmen <4704> (5661) oun <3767> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> ekeinhn <1565> thn <3588> katapausin <2663> ina <2443> mh <3361> en <1722> tw <3588> autw <846> tiv <5100> upodeigmati <5262> pesh <4098> (5632) thv <3588> apeiyeiav <543>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org