NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 3:2-3

3:2 piston <4103> onta <1510> (5752) tw <3588> poihsanti <4160> (5660) auton <846> wv <5613> kai <2532> mwushv <3475> en <1722> [olw] <3650> tw <3588> oikw <3624> autou <846>

3:3 pleionov <4119> gar <1063> outov <3778> doxhv <1391> para <3844> mwushn <3475> hxiwtai <515> (5769) kay <2596> oson <3745> pleiona <4119> timhn <5092> ecei <2192> (5719) tou <3588> oikou <3624> o <3588> kataskeuasav <2680> (5660) auton <846>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org