NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 2:7

2:7 hlattwsav <1642> (5656) auton <846> bracu <1024> ti <5100> par <3844> aggelouv <32> doxh <1391> kai <2532> timh <5092> estefanwsav <4737> (5656) auton <846> [kai <2532> katesthsav <2525> (5656) auton <846> epi <1909> ta <3588> erga <2041> twn <3588> ceirwn <5495> sou] <4675>

Hebrews 2:9

2:9 ton <3588> de <1161> bracu <1024> ti <5100> par <3844> aggelouv <32> hlattwmenon <1642> (5772) blepomen <991> (5719) ihsoun <2424> dia <1223> to <3588> payhma <3804> tou <3588> yanatou <2288> doxh <1391> kai <2532> timh <5092> estefanwmenon <4737> (5772) opwv <3704> cariti <5485> yeou <2316> uper <5228> pantov <3956> geushtai <1089> (5667) yanatou <2288>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org