NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 1:10-12

1:10 kai <2532> su <4771> kat <2596> arcav <746> kurie <2962> thn <3588> ghn <1093> eyemeliwsav <2311> (5656) kai <2532> erga <2041> twn <3588> ceirwn <5495> sou <4675> eisin <1510> (5748) oi <3588> ouranoi <3772>

1:11 autoi <846> apolountai <622> (5698) su <4771> de <1161> diameneiv <1265> (5719) kai <2532> pantev <3956> wv <5613> imation <2440> palaiwyhsontai <3822> (5701)

1:12 kai <2532> wsei <5616> peribolaion <4018> elixeiv <1667> (5692) autouv <846> wv <5613> imation <2440> kai <2532> allaghsontai <236> (5691) su <4771> de <1161> o <3588> autov <846> ei <1510> (5748) kai <2532> ta <3588> eth <2094> sou <4675> ouk <3756> ekleiqousin <1587> (5692)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org