NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 1:1-4

1:1 polumerwv <4181> kai <2532> polutropwv <4187> palai <3819> o <3588> yeov <2316> lalhsav <2980> (5660) toiv <3588> patrasin <3962> en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> ep <1909> escatou <2078> twn <3588> hmerwn <2250> toutwn <5130> elalhsen <2980> (5656) hmin <2254> en <1722> uiw <5207>

1:2 on <3739> eyhken <5087> (5656) klhronomon <2818> pantwn <3956> di <1223> ou <3739> kai <2532> epoihsen <4160> (5656) touv <3588> aiwnav <165>

1:3 ov <3739> wn <1510> (5752) apaugasma <541> thv <3588> doxhv <1391> kai <2532> carakthr <5481> thv <3588> upostasewv <5287> autou <846> ferwn <5342> (5723) te <5037> ta <3588> panta <3956> tw <3588> rhmati <4487> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846> kayarismon <2512> twn <3588> amartiwn <266> poihsamenov <4160> (5671) ekayisen <2523> (5656) en <1722> dexia <1188> thv <3588> megalwsunhv <3172> en <1722> uqhloiv <5308>

1:4 tosoutw <5118> kreittwn <2909> genomenov <1096> (5637) twn <3588> aggelwn <32> osw <3745> diaforwteron <1313> par <3844> autouv <846> keklhronomhken <2816> (5758) onoma <3686>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org