NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 12:18

12:18 ou <3756> gar <1063> proselhluyate <4334> (5754) qhlafwmenw <5584> (5746) kai <2532> kekaumenw <2545> (5772) puri <4442> kai <2532> gnofw <1105> kai <2532> zofw <2217> kai <2532> yuellh <2366>

Hebrews 12:25

12:25 blepete <991> (5720) mh <3361> paraithshsye <3868> (5667) ton <3588> lalounta <2980> (5723) ei <1487> gar <1063> ekeinoi <1565> ouk <3756> exefugon <1628> (5627) epi <1909> ghv <1093> paraithsamenoi <3868> (5666) ton <3588> crhmatizonta <5537> (5723) polu <4183> mallon <3123> hmeiv <2249> oi <3588> ton <3588> ap <575> ouranwn <3772> apostrefomenoi <654> (5734)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org