NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 12:12-15

12:12 dio <1352> tav <3588> pareimenav <3935> (5772) ceirav <5495> kai <2532> ta <3588> paralelumena <3886> (5772) gonata <1119> anorywsate <461> (5657)

12:13 kai <2532> trociav <5163> oryav <3717> poieite <4160> (5720) toiv <3588> posin <4228> umwn <5216> ina <2443> mh <3361> to <3588> cwlon <5560> ektraph <1624> (5652) iayh <2390> (5686) de <1161> mallon <3123>

12:14 eirhnhn <1515> diwkete <1377> (5720) meta <3326> pantwn <3956> kai <2532> ton <3588> agiasmon <38> ou <3739> cwriv <5565> oudeiv <3762> oqetai <3700> (5695) ton <3588> kurion <2962>

12:15 episkopountev <1983> (5723) mh <3361> tiv <5100> usterwn <5302> (5723) apo <575> thv <3588> caritov <5485> tou <3588> yeou <2316> mh <3361> tiv <5100> riza <4491> pikriav <4088> anw <507> fuousa <5453> (5723) enoclh <1776> (5725) kai <2532> di <1223> authv <846> mianywsin <3392> (5686) oi <3588> polloi <4183>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org