NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 11:7-8

11:7 pistei <4102> crhmatisyeiv <5537> (5685) nwe <3575> peri <4012> twn <3588> mhdepw <3369> blepomenwn <991> (5746) eulabhyeiv <2125> (5685) kateskeuasen <2680> (5656) kibwton <2787> eiv <1519> swthrian <4991> tou <3588> oikou <3624> autou <846> di <1223> hv <3739> katekrinen <2632> (5656) ton <3588> kosmon <2889> kai <2532> thv <3588> kata <2596> pistin <4102> dikaiosunhv <1343> egeneto <1096> (5633) klhronomov <2818>

11:8 pistei <4102> kaloumenov <2564> (5746) abraam <11> uphkousen <5219> (5656) exelyein <1831> (5629) eiv <1519> topon <5117> on <3739> hmellen <3195> (5707) lambanein <2983> (5721) eiv <1519> klhronomian <2817> kai <2532> exhlyen <1831> (5627) mh <3361> epistamenov <1987> (5740) pou <4226> ercetai <2064> (5736)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org