NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 10:7-10

10:7 tote <5119> eipon <2036> (5627) idou <2400> (5628) hkw <2240> (5719) en <1722> kefalidi <2777> bibliou <975> gegraptai <1125> (5769) peri <4012> emou <1700> tou <3588> poihsai <4160> (5658) o <3588> yeov <2316> to <3588> yelhma <2307> sou <4675>

10:8 anwteron <511> legwn <3004> (5723) oti <3754> yusiav <2378> kai <2532> prosforav <4376> kai <2532> olokautwmata <3646> kai <2532> peri <4012> amartiav <266> ouk <3756> hyelhsav <2309> (5656) oude <3761> eudokhsav <2106> (5656) aitinev <3748> kata <2596> nomon <3551> prosferontai <4374> (5743)

10:9 tote <5119> eirhken <2046> (5758) idou <2400> (5628) hkw <2240> (5719) tou <3588> poihsai <4160> (5658) to <3588> yelhma <2307> sou <4675> anairei <337> (5719) to <3588> prwton <4413> ina <2443> to <3588> deuteron <1208> sthsh <2476> (5661)

10:10 en <1722> w <3739> yelhmati <2307> hgiasmenoi <37> (5772) esmen <1510> (5748) dia <1223> thv <3588> prosforav <4376> tou <3588> swmatov <4983> ihsou <2424> cristou <5547> efapax <2178>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org