NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 10:26-29

10:26 ekousiwv <1596> gar <1063> amartanontwn <264> (5723) hmwn <2257> meta <3326> to <3588> labein <2983> (5629) thn <3588> epignwsin <1922> thv <3588> alhyeiav <225> ouketi <3765> peri <4012> amartiwn <266> apoleipetai <620> (5743) yusia <2378>

10:27 fobera <5398> de <1161> tiv <5100> ekdoch <1561> krisewv <2920> kai <2532> purov <4442> zhlov <2205> esyiein <2068> (5721) mellontov <3195> (5723) touv <3588> upenantiouv <5227>

10:28 ayethsav <114> (5660) tiv <5100> nomon <3551> mwusewv <3475> cwriv <5565> oiktirmwn <3628> epi <1909> dusin <1417> h <2228> trisin <5140> martusin <3144> apoynhskei <599> (5719)

10:29 posw <4214> dokeite <1380> (5719) ceironov <5501> axiwyhsetai <515> (5701) timwriav <5098> o <3588> ton <3588> uion <5207> tou <3588> yeou <2316> katapathsav <2662> (5660) kai <2532> to <3588> aima <129> thv <3588> diayhkhv <1242> koinon <2839> hghsamenov <2233> (5666) en <1722> w <3739> hgiasyh <37> (5681) kai <2532> to <3588> pneuma <4151> thv <3588> caritov <5485> enubrisav <1796> (5660)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org