NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 10:19-22

10:19 econtev <2192> (5723) oun <3767> adelfoi <80> parrhsian <3954> eiv <1519> thn <3588> eisodon <1529> twn <3588> agiwn <39> en <1722> tw <3588> aimati <129> ihsou <2424>

10:20 hn <3739> enekainisen <1457> (5656) hmin <2254> odon <3598> prosfaton <4372> kai <2532> zwsan <2198> (5723) dia <1223> tou <3588> katapetasmatov <2665> tout <5124> estin <1510> (5748) thv <3588> sarkov <4561> autou <846>

10:21 kai <2532> ierea <2409> megan <3173> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316>

10:22 prosercwmeya <4334> (5741) meta <3326> alhyinhv <228> kardiav <2588> en <1722> plhroforia <4136> pistewv <4102> rerantismenoi <4472> (5772) tav <3588> kardiav <2588> apo <575> suneidhsewv <4893> ponhrav <4190> kai <2532> lelousmenoi <3068> (5772) to <3588> swma <4983> udati <5204> kayarw <2513>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org