NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 10:10-12

10:10 en <1722> w <3739> yelhmati <2307> hgiasmenoi <37> (5772) esmen <1510> (5748) dia <1223> thv <3588> prosforav <4376> tou <3588> swmatov <4983> ihsou <2424> cristou <5547> efapax <2178>

10:11 kai <2532> pav <3956> men <3303> iereuv <2409> esthken <2476> (5707) <2476> (5758) kay <2596> hmeran <2250> leitourgwn <3008> (5723) kai <2532> tav <3588> autav <846> pollakiv <4178> prosferwn <4374> (5723) yusiav <2378> aitinev <3748> oudepote <3763> dunantai <1410> (5736) perielein <4014> (5629) amartiav <266>

10:12 outov <3778> de <1161> mian <1520> uper <5228> amartiwn <266> prosenegkav <4374> (5660) yusian <2378> eiv <1519> to <3588> dihnekev <1336> ekayisen <2523> (5656) en <1722> dexia <1188> tou <3588> yeou <2316>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org