NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 10:10

10:10 en <1722> w <3739> yelhmati <2307> hgiasmenoi <37> (5772) esmen <1510> (5748) dia <1223> thv <3588> prosforav <4376> tou <3588> swmatov <4983> ihsou <2424> cristou <5547> efapax <2178>

Hebrews 10:14

10:14 mia <1520> gar <1063> prosfora <4376> teteleiwken <5048> (5758) eiv <1519> to <3588> dihnekev <1336> touv <3588> agiazomenouv <37> (5746)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org