NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Genesis 6:5

6:5 <03117> Mwyh <03605> lk <07451> er <07535> qr <03820> wbl <04284> tbsxm <03336> ruy <03605> lkw <0776> Urab <0120> Mdah <07451> ter <07227> hbr <03588> yk <03068> hwhy <07200> aryw (6:5)

Romans 5:12--8:11

5:12 dia <1223> touto <5124> wsper <5618> di <1223> enov <1520> anyrwpou <444> h <3588> amartia <266> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> eishlyen <1525> (5627) kai <2532> dia <1223> thv <3588> amartiav <266> o <3588> yanatov <2288> kai <2532> outwv <3779> eiv <1519> pantav <3956> anyrwpouv <444> o <3588> yanatov <2288> dihlyen <1330> (5627) ef <1909> w <3739> pantev <3956> hmarton <264> (5627)

5:13 acri <891> gar <1063> nomou <3551> amartia <266> hn <1510> (5713) en <1722> kosmw <2889> amartia <266> de <1161> ouk <3756> ellogatai <1677> (5743) mh <3361> ontov <1510> (5752) nomou <3551>

5:14 alla <235> ebasileusen <936> (5656) o <3588> yanatov <2288> apo <575> adam <76> mecri <3360> mwusewv <3475> kai <2532> epi <1909> touv <3588> mh <3361> amarthsantav <264> (5660) epi <1909> tw <3588> omoiwmati <3667> thv <3588> parabasewv <3847> adam <76> ov <3739> estin <1510> (5748) tupov <5179> tou <3588> mellontov <3195> (5723)

5:15 all <235> ouc <3756> wv <5613> to <3588> paraptwma <3900> outwv <3779> [kai] <2532> to <3588> carisma <5486> ei <1487> gar <1063> tw <3588> tou <3588> enov <1520> paraptwmati <3900> oi <3588> polloi <4183> apeyanon <599> (5627) pollw <4183> mallon <3123> h <3588> cariv <5485> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> h <3588> dwrea <1431> en <1722> cariti <5485> th <3588> tou <3588> enov <1520> anyrwpou <444> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> touv <3588> pollouv <4183> eperisseusen <4052> (5656)

5:16 kai <2532> ouc <3756> wv <5613> di <1223> enov <1520> amarthsantov <264> (5660) to <3588> dwrhma <1434> to <3588> men <3303> gar <1063> krima <2917> ex <1537> enov <1520> eiv <1519> katakrima <2631> to <3588> de <1161> carisma <5486> ek <1537> pollwn <4183> paraptwmatwn <3900> eiv <1519> dikaiwma <1345>

5:17 ei <1487> gar <1063> tw <3588> tou <3588> enov <1520> paraptwmati <3900> o <3588> yanatov <2288> ebasileusen <936> (5656) dia <1223> tou <3588> enov <1520> pollw <4183> mallon <3123> oi <3588> thn <3588> perisseian <4050> thv <3588> caritov <5485> kai <2532> [thv <3588> dwreav] <1431> thv <3588> dikaiosunhv <1343> lambanontev <2983> (5723) en <1722> zwh <2222> basileusousin <936> (5692) dia <1223> tou <3588> enov <1520> ihsou <2424> cristou <5547>

5:18 ara <686> oun <3767> wv <5613> di <1223> enov <1520> paraptwmatov <3900> eiv <1519> pantav <3956> anyrwpouv <444> eiv <1519> katakrima <2631> outwv <3779> kai <2532> di <1223> enov <1520> dikaiwmatov <1345> eiv <1519> pantav <3956> anyrwpouv <444> eiv <1519> dikaiwsin <1347> zwhv <2222>

5:19 wsper <5618> gar <1063> dia <1223> thv <3588> parakohv <3876> tou <3588> enov <1520> anyrwpou <444> amartwloi <268> katestayhsan <2525> (5681) oi <3588> polloi <4183> outwv <3779> kai <2532> dia <1223> thv <3588> upakohv <5218> tou <3588> enov <1520> dikaioi <1342> katastayhsontai <2525> (5701) oi <3588> polloi <4183>

5:20 nomov <3551> de <1161> pareishlyen <3922> (5627) ina <2443> pleonash <4121> (5661) to <3588> paraptwma <3900> ou <3757> de <1161> epleonasen <4121> (5656) h <3588> amartia <266> upereperisseusen <5248> (5656) h <3588> cariv <5485>

5:21 ina <2443> wsper <5618> ebasileusen <936> (5656) h <3588> amartia <266> en <1722> tw <3588> yanatw <2288> outwv <3779> kai <2532> h <3588> cariv <5485> basileush <936> (5661) dia <1223> dikaiosunhv <1343> eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257>

6:1 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) epimenwmen <1961> (5725) th <3588> amartia <266> ina <2443> h <3588> cariv <5485> pleonash <4121> (5661)

6:2 mh <3361> genoito <1096> (5636) oitinev <3748> apeyanomen <599> (5627) th <3588> amartia <266> pwv <4459> eti <2089> zhsomen <2198> (5692) en <1722> auth <846>

6:3 h <2228> agnoeite <50> (5719) oti <3754> osoi <3745> ebaptisyhmen <907> (5681) eiv <1519> criston <5547> [ihsoun] <2424> eiv <1519> ton <3588> yanaton <2288> autou <846> ebaptisyhmen <907> (5681)

6:4 sunetafhmen <4916> (5648) oun <3767> autw <846> dia <1223> tou <3588> baptismatov <908> eiv <1519> ton <3588> yanaton <2288> ina <2443> wsper <5618> hgeryh <1453> (5681) cristov <5547> ek <1537> nekrwn <3498> dia <1223> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> patrov <3962> outwv <3779> kai <2532> hmeiv <2249> en <1722> kainothti <2538> zwhv <2222> peripathswmen <4043> (5661)

6:5 ei <1487> gar <1063> sumfutoi <4854> gegonamen <1096> (5754) tw <3588> omoiwmati <3667> tou <3588> yanatou <2288> autou <846> alla <235> kai <2532> thv <3588> anastasewv <386> esomeya <1510> (5704)

6:6 touto <5124> ginwskontev <1097> (5723) oti <3754> o <3588> palaiov <3820> hmwn <2257> anyrwpov <444> sunestaurwyh <4957> (5681) ina <2443> katarghyh <2673> (5686) to <3588> swma <4983> thv <3588> amartiav <266> tou <3588> mhketi <3371> douleuein <1398> (5721) hmav <2248> th <3588> amartia <266>

6:7 o <3588> gar <1063> apoyanwn <599> (5631) dedikaiwtai <1344> (5769) apo <575> thv <3588> amartiav <266>

6:8 ei <1487> de <1161> apeyanomen <599> (5627) sun <4862> cristw <5547> pisteuomen <4100> (5719) oti <3754> kai <2532> suzhsomen <4800> (5692) autw <846>

6:9 eidotev <1492> (5761) oti <3754> cristov <5547> egeryeiv <1453> (5685) ek <1537> nekrwn <3498> ouketi <3765> apoynhskei <599> (5719) yanatov <2288> autou <846> ouketi <3765> kurieuei <2961> (5719)

6:10 o <3739> gar <1063> apeyanen <599> (5627) th <3588> amartia <266> apeyanen <599> (5627) efapax <2178> o <3739> de <1161> zh <2198> (5719) zh <2198> (5719) tw <3588> yew <2316>

6:11 outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> logizesye <3049> (5737) eautouv <1438> einai <1510> (5750) nekrouv <3498> men <3303> th <3588> amartia <266> zwntav <2198> (5723) de <1161> tw <3588> yew <2316> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

6:12 mh <3361> oun <3767> basileuetw <936> (5720) h <3588> amartia <266> en <1722> tw <3588> ynhtw <2349> umwn <5216> swmati <4983> eiv <1519> to <3588> upakouein <5219> (5721) taiv <3588> epiyumiaiv <1939> autou <846>

6:13 mhde <3366> paristanete <3936> (5720) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> opla <3696> adikiav <93> th <3588> amartia <266> alla <235> parasthsate <3936> (5657) eautouv <1438> tw <3588> yew <2316> wsei <5616> ek <1537> nekrwn <3498> zwntav <2198> (5723) kai <2532> ta <3588> melh <3196> umwn <5216> opla <3696> dikaiosunhv <1343> tw <3588> yew <2316>

6:14 amartia <266> gar <1063> umwn <5216> ou <3756> kurieusei <2961> (5692) ou <3756> gar <1063> este <1510> (5748) upo <5259> nomon <3551> alla <235> upo <5259> carin <5485>

6:15 ti <5101> oun <3767> amarthswmen <264> (5661) oti <3754> ouk <3756> esmen <1510> (5748) upo <5259> nomon <3551> alla <235> upo <5259> carin <5485> mh <3361> genoito <1096> (5636)

6:16 ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> w <3739> paristanete <3936> (5719) eautouv <1438> doulouv <1401> eiv <1519> upakohn <5218> douloi <1401> este <1510> (5748) w <3739> upakouete <5219> (5719) htoi <2273> amartiav <266> eiv <1519> yanaton <2288> h <2228> upakohv <5218> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>

6:17 cariv <5485> de <1161> tw <3588> yew <2316> oti <3754> hte <1510> (5713) douloi <1401> thv <3588> amartiav <266> uphkousate <5219> (5656) de <1161> ek <1537> kardiav <2588> eiv <1519> on <3739> paredoyhte <3860> (5681) tupon <5179> didachv <1322>

6:18 eleuyerwyentev <1659> (5685) de <1161> apo <575> thv <3588> amartiav <266> edoulwyhte <1402> (5681) th <3588> dikaiosunh <1343>

6:19 anyrwpinon <442> legw <3004> (5719) dia <1223> thn <3588> asyeneian <769> thv <3588> sarkov <4561> umwn <5216> wsper <5618> gar <1063> paresthsate <3936> (5656) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> doula <1401> th <3588> akayarsia <167> kai <2532> th <3588> anomia <458> [eiv <1519> thn <3588> anomian] <458> outwv <3779> nun <3568> parasthsate <3936> (5657) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> doula <1401> th <3588> dikaiosunh <1343> eiv <1519> agiasmon <38>

6:20 ote <3753> gar <1063> douloi <1401> hte <1510> (5713) thv <3588> amartiav <266> eleuyeroi <1658> hte <1510> (5713) th <3588> dikaiosunh <1343>

6:21 tina <5101> oun <3767> karpon <2590> eicete <2192> (5707) tote <5119> ef <1909> oiv <3739> nun <3568> epaiscunesye <1870> (5736) to <3588> gar <1063> telov <5056> ekeinwn <1565> yanatov <2288>

6:22 nuni <3570> de <1161> eleuyerwyentev <1659> (5685) apo <575> thv <3588> amartiav <266> doulwyentev <1402> (5685) de <1161> tw <3588> yew <2316> ecete <2192> (5719) ton <3588> karpon <2590> umwn <5216> eiv <1519> agiasmon <38> to <3588> de <1161> telov <5056> zwhn <2222> aiwnion <166>

6:23 ta <3588> gar <1063> oqwnia <3800> thv <3588> amartiav <266> yanatov <2288> to <3588> de <1161> carisma <5486> tou <3588> yeou <2316> zwh <2222> aiwniov <166> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <2257>

7:1 h <2228> agnoeite <50> (5719) adelfoi <80> ginwskousin <1097> (5723) gar <1063> nomon <3551> lalw <2980> (5719) oti <3754> o <3588> nomov <3551> kurieuei <2961> (5719) tou <3588> anyrwpou <444> ef <1909> oson <3745> cronon <5550> zh <2198> (5719)

7:2 h <3588> gar <1063> upandrov <5220> gunh <1135> tw <3588> zwnti <2198> (5723) andri <435> dedetai <1210> (5769) nomw <3551> ean <1437> de <1161> apoyanh <599> (5632) o <3588> anhr <435> kathrghtai <2673> (5769) apo <575> tou <3588> nomou <3551> tou <3588> androv <435>

7:3 ara <686> oun <3767> zwntov <2198> (5723) tou <3588> androv <435> moicaliv <3428> crhmatisei <5537> (5692) ean <1437> genhtai <1096> (5638) andri <435> eterw <2087> ean <1437> de <1161> apoyanh <599> (5632) o <3588> anhr <435> eleuyera <1658> estin <1510> (5748) apo <575> tou <3588> nomou <3551> tou <3588> mh <3361> einai <1510> (5750) authn <846> moicalida <3428> genomenhn <1096> (5637) andri <435> eterw <2087>

7:4 wste <5620> adelfoi <80> mou <3450> kai <2532> umeiv <5210> eyanatwyhte <2289> (5681) tw <3588> nomw <3551> dia <1223> tou <3588> swmatov <4983> tou <3588> cristou <5547> eiv <1519> to <3588> genesyai <1096> (5635) umav <5209> eterw <2087> tw <3588> ek <1537> nekrwn <3498> egeryenti <1453> (5685) ina <2443> karpoforhswmen <2592> (5661) tw <3588> yew <2316>

7:5 ote <3753> gar <1063> hmen <1510> (5713) en <1722> th <3588> sarki <4561> ta <3588> payhmata <3804> twn <3588> amartiwn <266> ta <3588> dia <1223> tou <3588> nomou <3551> enhrgeito <1754> (5710) en <1722> toiv <3588> melesin <3196> hmwn <2257> eiv <1519> to <3588> karpoforhsai <2592> (5658) tw <3588> yanatw <2288>

7:6 nuni <3570> de <1161> kathrghyhmen <2673> (5681) apo <575> tou <3588> nomou <3551> apoyanontev <599> (5631) en <1722> w <3739> kateicomeya <2722> (5712) wste <5620> douleuein <1398> (5721) [hmav] <2248> en <1722> kainothti <2538> pneumatov <4151> kai <2532> ou <3756> palaiothti <3821> grammatov <1121>

7:7 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) o <3588> nomov <3551> amartia <266> mh <3361> genoito <1096> (5636) alla <235> thn <3588> amartian <266> ouk <3756> egnwn <1097> (5627) ei <1487> mh <3361> dia <1223> nomou <3551> thn <3588> te <5037> gar <1063> epiyumian <1939> ouk <3756> hdein <1492> (5715) ei <1487> mh <3361> o <3588> nomov <3551> elegen <3004> (5707) ouk <3756> epiyumhseiv <1937> (5692)

7:8 aformhn <874> de <1161> labousa <2983> (5631) h <3588> amartia <266> dia <1223> thv <3588> entolhv <1785> kateirgasato <2716> (5662) en <1722> emoi <1698> pasan <3956> epiyumian <1939> cwriv <5565> gar <1063> nomou <3551> amartia <266> nekra <3498>

7:9 egw <1473> de <1161> ezwn <2198> (5707) cwriv <5565> nomou <3551> pote <4218> elyoushv <2064> (5631) de <1161> thv <3588> entolhv <1785> h <3588> amartia <266> anezhsen <326> (5656) egw <1473> de <1161> apeyanon <599> (5627)

7:10 kai <2532> eureyh <2147> (5681) moi <3427> h <3588> entolh <1785> h <3588> eiv <1519> zwhn <2222> auth <3778> eiv <1519> yanaton <2288>

7:11 h <3588> gar <1063> amartia <266> aformhn <874> labousa <2983> (5631) dia <1223> thv <3588> entolhv <1785> exhpathsen <1818> (5656) me <3165> kai <2532> di <1223> authv <846> apekteinen <615> (5656)

7:12 wste <5620> o <3588> men <3303> nomov <3551> agiov <40> kai <2532> h <3588> entolh <1785> agia <40> kai <2532> dikaia <1342> kai <2532> agayh <18>

7:13 to <3588> oun <3767> agayon <18> emoi <1698> egeneto <1096> (5633) yanatov <2288> mh <3361> genoito <1096> (5636) alla <235> h <3588> amartia <266> ina <2443> fanh <5316> (5652) amartia <266> dia <1223> tou <3588> agayou <18> moi <3427> katergazomenh <2716> (5740) yanaton <2288> ina <2443> genhtai <1096> (5638) kay <2596> uperbolhn <5236> amartwlov <268> h <3588> amartia <266> dia <1223> thv <3588> entolhv <1785>

7:14 oidamen <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> o <3588> nomov <3551> pneumatikov <4152> estin <1510> (5748) egw <1473> de <1161> sarkinov <4560> eimi <1510> (5748) pepramenov <4097> (5772) upo <5259> thn <3588> amartian <266>

7:15 o <3739> gar <1063> katergazomai <2716> (5736) ou <3756> ginwskw <1097> (5719) ou <3756> gar <1063> o <3739> yelw <2309> (5719) touto <5124> prassw <4238> (5719) all <235> o <3739> misw <3404> (5719) touto <5124> poiw <4160> (5719)

7:16 ei <1487> de <1161> o <3739> ou <3756> yelw <2309> (5719) touto <5124> poiw <4160> (5719) sumfhmi <4852> (5748) tw <3588> nomw <3551> oti <3754> kalov <2570>

7:17 nuni <3570> de <1161> ouketi <3765> egw <1473> katergazomai <2716> (5736) auto <846> alla <235> h <3588> enoikousa <1774> (5723) en <1722> emoi <1698> amartia <266>

7:18 oida <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> ouk <3756> oikei <3611> (5719) en <1722> emoi <1698> tout <5124> estin <1510> (5748) en <1722> th <3588> sarki <4561> mou <3450> agayon <18> to <3588> gar <1063> yelein <2309> (5721) parakeitai <3873> (5736) moi <3427> to <3588> de <1161> katergazesyai <2716> (5738) to <3588> kalon <2570> ou <3756>

7:19 ou <3756> gar <1063> o <3739> yelw <2309> (5719) poiw <4160> (5719) agayon <18> alla <235> o <3739> ou <3756> yelw <2309> (5719) kakon <2556> touto <5124> prassw <4238> (5719)

7:20 ei <1487> de <1161> o <3739> ou <3756> yelw <2309> (5719) touto <5124> poiw <4160> (5719) ouketi <3765> egw <1473> katergazomai <2716> (5736) auto <846> alla <235> h <3588> oikousa <3611> (5723) en <1722> emoi <1698> amartia <266>

7:21 euriskw <2147> (5719) ara <686> ton <3588> nomon <3551> tw <3588> yelonti <2309> (5723) emoi <1698> poiein <4160> (5721) to <3588> kalon <2570> oti <3754> emoi <1698> to <3588> kakon <2556> parakeitai <3873> (5736)

7:22 sunhdomai <4913> (5736) gar <1063> tw <3588> nomw <3551> tou <3588> yeou <2316> kata <2596> ton <3588> esw <2080> anyrwpon <444>

7:23 blepw <991> (5719) de <1161> eteron <2087> nomon <3551> en <1722> toiv <3588> melesin <3196> mou <3450> antistrateuomenon <497> (5740) tw <3588> nomw <3551> tou <3588> noov <3563> mou <3450> kai <2532> aicmalwtizonta <163> (5723) me <3165> [en] <1722> tw <3588> nomw <3551> thv <3588> amartiav <266> tw <3588> onti <1510> (5752) en <1722> toiv <3588> melesin <3196> mou <3450>

7:24 talaipwrov <5005> egw <1473> anyrwpov <444> tiv <5101> me <3165> rusetai <4506> (5695) ek <1537> tou <3588> swmatov <4983> tou <3588> yanatou <2288> toutou <5127>

7:25 cariv <5485> [de] <1161> tw <3588> yew <2316> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ara <686> oun <3767> autov <846> egw <1473> tw <3588> men <3303> noi <3563> douleuw <1398> (5719) nomw <3551> yeou <2316> th <3588> de <1161> sarki <4561> nomw <3551> amartiav <266>

8:1 ouden <3762> ara <686> nun <3568> katakrima <2631> toiv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

8:2 o <3588> gar <1063> nomov <3551> tou <3588> pneumatov <4151> thv <3588> zwhv <2222> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> hleuyerwsen <1659> (5656) se <4571> apo <575> tou <3588> nomou <3551> thv <3588> amartiav <266> kai <2532> tou <3588> yanatou <2288>

8:3 to <3588> gar <1063> adunaton <102> tou <3588> nomou <3551> en <1722> w <3739> hsyenei <770> (5707) dia <1223> thv <3588> sarkov <4561> o <3588> yeov <2316> ton <3588> eautou <1438> uion <5207> pemqav <3992> (5660) en <1722> omoiwmati <3667> sarkov <4561> amartiav <266> kai <2532> peri <4012> amartiav <266> katekrinen <2632> (5656) thn <3588> amartian <266> en <1722> th <3588> sarki <4561>

8:4 ina <2443> to <3588> dikaiwma <1345> tou <3588> nomou <3551> plhrwyh <4137> (5686) en <1722> hmin <2254> toiv <3588> mh <3361> kata <2596> sarka <4561> peripatousin <4043> (5723) alla <235> kata <2596> pneuma <4151>

8:5 oi <3588> gar <1063> kata <2596> sarka <4561> ontev <1510> (5752) ta <3588> thv <3588> sarkov <4561> fronousin <5426> (5719) oi <3588> de <1161> kata <2596> pneuma <4151> ta <3588> tou <3588> pneumatov <4151>

8:6 to <3588> gar <1063> fronhma <5427> thv <3588> sarkov <4561> yanatov <2288> to <3588> de <1161> fronhma <5427> tou <3588> pneumatov <4151> zwh <2222> kai <2532> eirhnh <1515>

8:7 dioti <1360> to <3588> fronhma <5427> thv <3588> sarkov <4561> ecyra <2189> eiv <1519> yeon <2316> tw <3588> gar <1063> nomw <3551> tou <3588> yeou <2316> ouc <3756> upotassetai <5293> (5743) oude <3761> gar <1063> dunatai <1410> (5736)

8:8 oi <3588> de <1161> en <1722> sarki <4561> ontev <1510> (5752) yew <2316> aresai <700> (5658) ou <3756> dunantai <1410> (5736)

8:9 umeiv <5210> de <1161> ouk <3756> este <1510> (5748) en <1722> sarki <4561> alla <235> en <1722> pneumati <4151> eiper <1512> pneuma <4151> yeou <2316> oikei <3611> (5719) en <1722> umin <5213> ei <1487> de <1161> tiv <5100> pneuma <4151> cristou <5547> ouk <3756> ecei <2192> (5719) outov <3778> ouk <3756> estin <1510> (5748) autou <846>

8:10 ei <1487> de <1161> cristov <5547> en <1722> umin <5213> to <3588> men <3303> swma <4983> nekron <3498> dia <1223> amartian <266> to <3588> de <1161> pneuma <4151> zwh <2222> dia <1223> dikaiosunhn <1343>

8:11 ei <1487> de <1161> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> egeirantov <1453> (5660) ton <3588> ihsoun <2424> ek <1537> nekrwn <3498> oikei <3611> (5719) en <1722> umin <5213> o <3588> egeirav <1453> (5660) ek <1537> nekrwn <3498> criston <5547> ihsoun <2424> zwopoihsei <2227> (5692) [kai] <2532> ta <3588> ynhta <2349> swmata <4983> umwn <5216> dia <1223> tou <3588> enoikountov <1774> (5723) autou <846> pneumatov <4151> en <1722> umin <5213>

Hebrews 10:1-18

10:1 skian <4639> gar <1063> ecwn <2192> (5723) o <3588> nomov <3551> twn <3588> mellontwn <3195> (5723) agaywn <18> ouk <3756> authn <846> thn <3588> eikona <1504> twn <3588> pragmatwn <4229> kat <2596> eniauton <1763> taiv <3588> autaiv <846> yusiaiv <2378> av <3739> prosferousin <4374> (5719) eiv <1519> to <3588> dihnekev <1336> oudepote <3763> dunantai <1410> (5736) touv <3588> prosercomenouv <4334> (5740) teleiwsai <5048> (5658)

10:2 epei <1893> ouk <3756> an <302> epausanto <3973> (5668) prosferomenai <4374> (5746) dia <1223> to <3588> mhdemian <3367> ecein <2192> (5721) eti <2089> suneidhsin <4893> amartiwn <266> touv <3588> latreuontav <3000> (5723) apax <530> kekayarismenouv <2511> (5772)

10:3 all <235> en <1722> autaiv <846> anamnhsiv <364> amartiwn <266> kat <2596> eniauton <1763>

10:4 adunaton <102> gar <1063> aima <129> taurwn <5022> kai <2532> tragwn <5131> afairein <851> (5721) amartiav <266>

10:5 dio <1352> eisercomenov <1525> (5740) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> legei <3004> (5719) yusian <2378> kai <2532> prosforan <4376> ouk <3756> hyelhsav <2309> (5656) swma <4983> de <1161> kathrtisw <2675> (5668) moi <3427>

10:6 olokautwmata <3646> kai <2532> peri <4012> amartiav <266> ouk <3756> eudokhsav <2106> (5656)

10:7 tote <5119> eipon <2036> (5627) idou <2400> (5628) hkw <2240> (5719) en <1722> kefalidi <2777> bibliou <975> gegraptai <1125> (5769) peri <4012> emou <1700> tou <3588> poihsai <4160> (5658) o <3588> yeov <2316> to <3588> yelhma <2307> sou <4675>

10:8 anwteron <511> legwn <3004> (5723) oti <3754> yusiav <2378> kai <2532> prosforav <4376> kai <2532> olokautwmata <3646> kai <2532> peri <4012> amartiav <266> ouk <3756> hyelhsav <2309> (5656) oude <3761> eudokhsav <2106> (5656) aitinev <3748> kata <2596> nomon <3551> prosferontai <4374> (5743)

10:9 tote <5119> eirhken <2046> (5758) idou <2400> (5628) hkw <2240> (5719) tou <3588> poihsai <4160> (5658) to <3588> yelhma <2307> sou <4675> anairei <337> (5719) to <3588> prwton <4413> ina <2443> to <3588> deuteron <1208> sthsh <2476> (5661)

10:10 en <1722> w <3739> yelhmati <2307> hgiasmenoi <37> (5772) esmen <1510> (5748) dia <1223> thv <3588> prosforav <4376> tou <3588> swmatov <4983> ihsou <2424> cristou <5547> efapax <2178>

10:11 kai <2532> pav <3956> men <3303> iereuv <2409> esthken <2476> (5707) <2476> (5758) kay <2596> hmeran <2250> leitourgwn <3008> (5723) kai <2532> tav <3588> autav <846> pollakiv <4178> prosferwn <4374> (5723) yusiav <2378> aitinev <3748> oudepote <3763> dunantai <1410> (5736) perielein <4014> (5629) amartiav <266>

10:12 outov <3778> de <1161> mian <1520> uper <5228> amartiwn <266> prosenegkav <4374> (5660) yusian <2378> eiv <1519> to <3588> dihnekev <1336> ekayisen <2523> (5656) en <1722> dexia <1188> tou <3588> yeou <2316>

10:13 to <3588> loipon <3063> ekdecomenov <1551> (5740) ewv <2193> teywsin <5087> (5686) oi <3588> ecyroi <2190> autou <846> upopodion <5286> twn <3588> podwn <4228> autou <846>

10:14 mia <1520> gar <1063> prosfora <4376> teteleiwken <5048> (5758) eiv <1519> to <3588> dihnekev <1336> touv <3588> agiazomenouv <37> (5746)

10:15 marturei <3140> (5719) de <1161> hmin <2254> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> meta <3326> gar <1063> to <3588> eirhkenai <4483> (5760)

10:16 auth <3778> h <3588> diayhkh <1242> hn <3739> diayhsomai <1303> (5695) prov <4314> autouv <846> meta <3326> tav <3588> hmerav <2250> ekeinav <1565> legei <3004> (5719) kuriov <2962> didouv <1325> (5723) nomouv <3551> mou <3450> epi <1909> kardiav <2588> autwn <846> kai <2532> epi <1909> thn <3588> dianoian <1271> autwn <846> epigraqw <1924> (5692) autouv <846>

10:17 kai <2532> twn <3588> amartiwn <266> autwn <846> kai <2532> twn <3588> anomiwn <458> autwn <846> ou <3756> mh <3361> mnhsyhsomai <3403> (5701) eti <2089>

10:18 opou <3699> de <1161> afesiv <859> toutwn <5130> ouketi <3765> prosfora <4376> peri <4012> amartiav <266>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org