NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 6:1-2

6:1 adelfoi <80> ean <1437> kai <2532> prolhmfyh <4301> (5686) anyrwpov <444> en <1722> tini <5100> paraptwmati <3900> umeiv <5210> oi <3588> pneumatikoi <4152> katartizete <2675> (5720) ton <3588> toiouton <5108> en <1722> pneumati <4151> prauthtov <4240> skopwn <4648> (5723) seauton <4572> mh <3361> kai <2532> su <4771> peirasyhv <3985> (5686)

6:2 allhlwn <240> ta <3588> barh <922> bastazete <941> (5720) kai <2532> outwv <3779> anaplhrwsate <378> (5657) ton <3588> nomon <3551> tou <3588> cristou <5547>

Galatians 6:10

6:10 ara <686> oun <3767> wv <5613> kairon <2540> ecwmen <2192> (5725) ergazwmeya <2038> (5741) to <3588> agayon <18> prov <4314> pantav <3956> malista <3122> de <1161> prov <4314> touv <3588> oikeiouv <3609> thv <3588> pistewv <4102>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org