NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 5:22-25

5:22 o <3588> de <1161> karpov <2590> tou <3588> pneumatov <4151> estin <1510> (5748) agaph <26> cara <5479> eirhnh <1515> makroyumia <3115> crhstothv <5544> agaywsunh <19> pistiv <4102>

5:23 prauthv <4240> egkrateia <1466> kata <2596> twn <3588> toioutwn <5108> ouk <3756> estin <1510> (5748) nomov <3551>

5:24 oi <3588> de <1161> tou <3588> cristou <5547> ihsou <2424> thn <3588> sarka <4561> estaurwsan <4717> (5656) sun <4862> toiv <3588> payhmasin <3804> kai <2532> taiv <3588> epiyumiaiv <1939>

5:25 ei <1487> zwmen <2198> (5719) pneumati <4151> pneumati <4151> kai <2532> stoicwmen <4748> (5725)TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org