NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 5:19

5:19 fanera <5318> de <1161> estin <1510> (5748) ta <3588> erga <2041> thv <3588> sarkov <4561> atina <3748> estin <1510> (5748) porneia <4202> akayarsia <167> aselgeia <766>

Galatians 5:21

5:21 fyonoi <5355> meyai <3178> kwmoi <2970> kai <2532> ta <3588> omoia <3664> toutoiv <5125> a <3739> prolegw <4302> (5719) umin <5213> kaywv <2531> proeipon <4277> (5627) oti <3754> oi <3588> ta <3588> toiauta <5108> prassontev <4238> (5723) basileian <932> yeou <2316> ou <3756> klhronomhsousin <2816> (5692)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org