NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 4:4-5

4:4 ote <3753> de <1161> hlyen <2064> (5627) to <3588> plhrwma <4138> tou <3588> cronou <5550> exapesteilen <1821> (5656) o <3588> yeov <2316> ton <3588> uion <5207> autou <846> genomenon <1096> (5637) ek <1537> gunaikov <1135> genomenon <1096> (5637) upo <5259> nomon <3551>

4:5 ina <2443> touv <3588> upo <5259> nomon <3551> exagorash <1805> (5661) ina <2443> thn <3588> uioyesian <5206> apolabwmen <618> (5632)

Galatians 4:21

4:21 legete <3004> (5720) moi <3427> oi <3588> upo <5259> nomon <3551> yelontev <2309> (5723) einai <1510> (5750) ton <3588> nomon <3551> ouk <3756> akouete <191> (5719)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org