NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 3:3

3:3 outwv <3779> anohtoi <453> este <1510> (5748) enarxamenoi <1728> (5666) pneumati <4151> nun <3568> sarki <4561> epiteleisye <2005> (5727)

Galatians 5:16-17

5:16 legw <3004> (5719) de <1161> pneumati <4151> peripateite <4043> (5720) kai <2532> epiyumian <1939> sarkov <4561> ou <3756> mh <3361> teleshte <5055> (5661)

5:17 h <3588> gar <1063> sarx <4561> epiyumei <1937> (5719) kata <2596> tou <3588> pneumatov <4151> to <3588> de <1161> pneuma <4151> kata <2596> thv <3588> sarkov <4561> tauta <5023> gar <1063> allhloiv <240> antikeitai <480> (5736) ina <2443> mh <3361> a <3739> ean <1437> yelhte <2309> (5725) tauta <5023> poihte <4160> (5725)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org