NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 3:10-13

3:10 osoi <3745> gar <1063> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> eisin <1510> (5748) upo <5259> kataran <2671> eisin <1510> (5748) gegraptai <1125> (5769) gar <1063> oti <3754> epikataratov <1944> pav <3956> ov <3739> ouk <3756> emmenei <1696> (5719) pasin <3956> toiv <3588> gegrammenoiv <1125> (5772) en <1722> tw <3588> bibliw <975> tou <3588> nomou <3551> tou <3588> poihsai <4160> (5658) auta <846>

3:11 oti <3754> de <1161> en <1722> nomw <3551> oudeiv <3762> dikaioutai <1344> (5743) para <3844> tw <3588> yew <2316> dhlon <1212> oti <3754> o <3588> dikaiov <1342> ek <1537> pistewv <4102> zhsetai <2198> (5695)

3:12 o <3588> de <1161> nomov <3551> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> pistewv <4102> all <235> o <3588> poihsav <4160> (5660) auta <846> zhsetai <2198> (5695) en <1722> autoiv <846>

3:13 cristov <5547> hmav <2248> exhgorasen <1805> (5656) ek <1537> thv <3588> katarav <2671> tou <3588> nomou <3551> genomenov <1096> (5637) uper <5228> hmwn <2257> katara <2671> oti <3754> gegraptai <1125> (5769) epikataratov <1944> pav <3956> o <3588> kremamenov <2910> (5734) epi <1909> xulou <3586>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org