NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 2:11-14

2:11 ote <3753> de <1161> hlyen <2064> (5627) khfav <2786> eiv <1519> antioceian <490> kata <2596> proswpon <4383> autw <846> antesthn <436> (5627) oti <3754> kategnwsmenov <2607> (5772) hn <1510> (5713)

2:12 pro <4253> tou <3588> gar <1063> elyein <2064> (5629) tinav <5100> apo <575> iakwbou <2385> meta <3326> twn <3588> eynwn <1484> sunhsyien <4906> (5707) ote <3753> de <1161> hlyon <2064> (5627) upestellen <5288> (5707) kai <2532> afwrizen <873> (5707) eauton <1438> foboumenov <5399> (5740) touv <3588> ek <1537> peritomhv <4061>

2:13 kai <2532> sunupekriyhsan <4942> (5681) autw <846> [kai] <2532> oi <3588> loipoi <3062> ioudaioi <2453> wste <5620> kai <2532> barnabav <921> sunaphcyh <4879> (5681) autwn <846> th <3588> upokrisei <5272>

2:14 all <235> ote <3753> eidon <1492> (5627) oti <3754> ouk <3756> oryopodousin <3716> (5719) prov <4314> thn <3588> alhyeian <225> tou <3588> euaggeliou <2098> eipon <2036> (5627) tw <3588> khfa <2786> emprosyen <1715> pantwn <3956> ei <1487> su <4771> ioudaiov <2453> uparcwn <5225> (5723) eynikwv <1483> kai <2532> ouk <3756> ioudaikwv <2452> zhv <2198> (5719) pwv <4459> ta <3588> eynh <1484> anagkazeiv <315> (5719) ioudaizein <2450> (5721)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org