NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 1:13-14

1:13 hkousate <191> (5656) gar <1063> thn <3588> emhn <1699> anastrofhn <391> pote <4218> en <1722> tw <3588> ioudaismw <2454> oti <3754> kay <2596> uperbolhn <5236> ediwkon <1377> (5707) thn <3588> ekklhsian <1577> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> eporyoun <4199> (5707) authn <846>

1:14 kai <2532> proekopton <4298> (5707) en <1722> tw <3588> ioudaismw <2454> uper <5228> pollouv <4183> sunhlikiwtav <4915> en <1722> tw <3588> genei <1085> mou <3450> perissoterwv <4056> zhlwthv <2207> uparcwn <5225> (5723) twn <3588> patrikwn <3967> mou <3450> paradosewn <3862>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org