NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 5:2

5:2 kai <2532> peripateite <4043> (5720) en <1722> agaph <26> kaywv <2531> kai <2532> o <3588> cristov <5547> hgaphsen <25> (5656) umav <5209> kai <2532> paredwken <3860> (5656) eauton <1438> uper <5228> umwn <5216> prosforan <4376> kai <2532> yusian <2378> tw <3588> yew <2316> eiv <1519> osmhn <3744> euwdiav <2175>

Ephesians 5:8

5:8 hte <1510> (5713) gar <1063> pote <4218> skotov <4655> nun <3568> de <1161> fwv <5457> en <1722> kuriw <2962> wv <5613> tekna <5043> fwtov <5457> peripateite <4043> (5720)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org