NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 4:8-10

4:8 dio <1352> legei <3004> (5719) anabav <305> (5631) eiv <1519> uqov <5311> hcmalwteusen <162> (5656) aicmalwsian <161> [kai] <2532> edwken <1325> (5656) domata <1390> toiv <3588> anyrwpoiv <444>

4:9 to <3588> de <1161> anebh <305> (5627) ti <5101> estin <1510> (5748) ei <1487> mh <3361> oti <3754> kai <2532> katebh <2597> (5627) eiv <1519> ta <3588> katwtera <2737> merh <3313> thv <3588> ghv <1093>

4:10 o <3588> katabav <2597> (5631) autov <846> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> anabav <305> (5631) uperanw <5231> pantwn <3956> twn <3588> ouranwn <3772> ina <2443> plhrwsh <4137> (5661) ta <3588> panta <3956>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org