NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 4:15-16

4:15 alhyeuontev <226> (5723) de <1161> en <1722> agaph <26> auxhswmen <837> (5661) eiv <1519> auton <846> ta <3588> panta <3956> ov <3739> estin <1510> (5748) h <3588> kefalh <2776> cristov <5547>

4:16 ex <1537> ou <3739> pan <3956> to <3588> swma <4983> sunarmologoumenon <4883> (5746) kai <2532> sumbibazomenon <4822> (5746) dia <1223> pashv <3956> afhv <860> thv <3588> epicorhgiav <2024> kat <2596> energeian <1753> en <1722> metrw <3358> enov <1520> ekastou <1538> merouv <3313> thn <3588> auxhsin <838> tou <3588> swmatov <4983> poieitai <4160> (5731) eiv <1519> oikodomhn <3619> eautou <1438> en <1722> agaph <26>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org