NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 3:17-20

3:17 katoikhsai <2730> (5658) ton <3588> criston <5547> dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <5216>

3:18 en <1722> agaph <26> errizwmenoi <4492> (5772) kai <2532> teyemeliwmenoi <2311> (5772) (3-18) ina <2443> exiscushte <1840> (5661) katalabesyai <2638> (5641) sun <4862> pasin <3956> toiv <3588> agioiv <40> ti <5101> to <3588> platov <4114> kai <2532> mhkov <3372> kai <2532> uqov <5311> kai <2532> bayov <899>

3:19 gnwnai <1097> (5629) te <5037> thn <3588> uperballousan <5235> (5723) thv <3588> gnwsewv <1108> agaphn <26> tou <3588> cristou <5547> ina <2443> plhrwyhte <4137> (5686) eiv <1519> pan <3956> to <3588> plhrwma <4138> tou <3588> yeou <2316>

3:20 tw <3588> de <1161> dunamenw <1410> (5740) uper <5228> panta <3956> poihsai <4160> (5658) uper <5228> ekperissou <4057> wn <3739> aitoumeya <154> (5731) h <2228> nooumen <3539> (5719) kata <2596> thn <3588> dunamin <1411> thn <3588> energoumenhn <1754> (5734) en <1722> hmin <2254>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org