NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 2:20-22

2:20 epoikodomhyentev <2026> (5685) epi <1909> tw <3588> yemeliw <2310> twn <3588> apostolwn <652> kai <2532> profhtwn <4396> ontov <1510> (5752) akrogwniaiou <204> autou <846> cristou <5547> ihsou <2424>

2:21 en <1722> w <3739> pasa <3956> oikodomh <3619> sunarmologoumenh <4883> (5746) auxei <837> (5719) eiv <1519> naon <3485> agion <40> en <1722> kuriw <2962>

2:22 en <1722> w <3739> kai <2532> umeiv <5210> sunoikodomeisye <4925> (5743) eiv <1519> katoikhthrion <2732> tou <3588> yeou <2316> en <1722> pneumati <4151>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org