NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 2:13

2:13 nuni <3570> de <1161> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> umeiv <5210> oi <3588> pote <4218> ontev <1510> (5752) makran <3112> egenhyhte <1096> (5675) egguv <1451> en <1722> tw <3588> aimati <129> tou <3588> cristou <5547>

Ephesians 2:17

2:17 kai <2532> elywn <2064> (5631) euhggelisato <2097> (5668) eirhnhn <1515> umin <5213> toiv <3588> makran <3112> kai <2532> eirhnhn <1515> toiv <3588> egguv <1451>

Ephesians 2:19

2:19 ara <686> oun <3767> ouketi <3765> este <1510> (5748) xenoi <3581> kai <2532> paroikoi <3941> alla <235> este <1510> (5748) sumpolitai <4847> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> oikeioi <3609> tou <3588> yeou <2316>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org