NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 3:5

3:5 nekrwsate <3499> (5657) oun <3767> ta <3588> melh <3196> ta <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> porneian <4202> akayarsian <167> payov <3806> epiyumian <1939> kakhn <2556> kai <2532> thn <3588> pleonexian <4124> htiv <3748> estin <1510> (5748) eidwlolatria <1495>

Colossians 3:9-10

3:9 mh <3361> qeudesye <5574> (5732) eiv <1519> allhlouv <240> apekdusamenoi <554> (5666) ton <3588> palaion <3820> anyrwpon <444> sun <4862> taiv <3588> praxesin <4234> autou <846>

3:10 kai <2532> endusamenoi <1746> (5671) ton <3588> neon <3501> ton <3588> anakainoumenon <341> (5746) eiv <1519> epignwsin <1922> kat <2596> eikona <1504> tou <3588> ktisantov <2936> (5660) auton <846>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org