NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 3:12-13

3:12 endusasye <1746> (5669) oun <3767> wv <5613> eklektoi <1588> tou <3588> yeou <2316> agioi <40> kai <2532> hgaphmenoi <25> (5772) splagcna <4698> oiktirmou <3628> crhstothta <5544> tapeinofrosunhn <5012> prauthta <4240> makroyumian <3115>

3:13 anecomenoi <430> (5740) allhlwn <240> kai <2532> carizomenoi <5483> (5740) eautoiv <1438> ean <1437> tiv <5100> prov <4314> tina <5100> ech <2192> (5725) momfhn <3437> kaywv <2531> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> ecarisato <5483> (5662) umin <5213> outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org