NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 2:11-12

2:11 en <1722> w <3739> kai <2532> perietmhyhte <4059> (5681) peritomh <4061> aceiropoihtw <886> en <1722> th <3588> apekdusei <555> tou <3588> swmatov <4983> thv <3588> sarkov <4561> en <1722> th <3588> peritomh <4061> tou <3588> cristou <5547>

2:12 suntafentev <4916> (5651) autw <846> en <1722> tw <3588> baptismati <908> en <1722> w <3739> kai <2532> sunhgeryhte <4891> (5681) dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> thv <3588> energeiav <1753> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> egeirantov <1453> (5660) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org